Vstřícná škola

O projektu

Projekt Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003 podpořil ve Zlínském kraji zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, zvyšoval kompetence pedag. pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání, zvyšoval informovanost rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (svp) a podporoval vytvoření pozitivního soc. klimatu na 2 zapojených školách. Projekt byl zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání. Cílem inkluze bylo začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné výuky.

Kontakt


Výstupy projektu


Rozvíjíme své děti

Jedním z výstupů projektu je příručka „Rozvíjíme své děti“, která je určena rodičům, resp. nepedagogům, laické veřejnosti. Příručka se opírá o platnou legislativu v České republice a objasňuje základní pojmy z této oblasti.

První část příručky se zabývá metodikou práce s dětmi se speciálními potřebami na 2. stupni základní školy. Popisuje projevy jednotlivých typů specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie apod.), zabývá se odrazem a negativním působením SPU v jednotlivých předmětech na 2. stupni základní školy. Příručka nabízí i doporučení pro domácí přípravu na vyučování a využití pomůcek pro zmírnění projevů SPU.

Druhá část příručky je zaměřena na praktické návody a typy, jak děti motivovat k učení, jak se s dětmi s SPU "správně" učit a jaké pomůcky volit, aby bylo učení u dětí s SPU maximálně efektivní.

Stáhnout příručku

Neklidné, nesoustředěné dítě

Na první příručku nepřímo navazuje příručka “Neklidné, nesoustředěné dítě“. Je určena taktéž rodičům dětí se speciálními potřebami. Téma příručky se zaměřuje na seznámení s lehkými mozkovými dysfunkcemi; na hlavní výchovné zásady důležité pro výchovu děti s LMD; na jejich charakteristické projevy (poruchy motoriky, aktivity, emoční poruchy atd.). Dále příručka nabízí cvičení a hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uklidnění dětí s LMD. Jedná se o široce využitelnou příručku pro všechny, kteří se s neklidným, nesoustředěným dítětem setkávají, a to nejen v rodině.

Stáhnout příručku

E-learning

Vstup do e-learningu

V rámci projektu Vstřícná škola reg.č. CZ.1.07/1.2.08/04.0003, který je realizován z OP VK, byly vytvořeny také e-learningové opory s názvem Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy. Jedná se o distanční studijní materiál jak pro pedagogy již zapojené do projektu, tak i pro další pedagogy ze Zlínského kraje.

E-learning slouží ke zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 2. stupně základních škol bez speciální pedagogiky v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání žáků s SVP a integrace žáků s SVP do běžné třídy. Obsahuje témata jako např.: inkluzivní vzdělávání; osoba učitele v inkluzivní škole; žáci s SPU a jejich inkluze; metody podporující inkluzivní vzdělávání; hodnocení v inkluzivním vzdělávání; případové studie a jejich řešení.

Vstup do e-learningu


© Vstřícná škola

Projekt je financován